สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)

   ด้านความรู้

        PLO 1 ประยุกต์ศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องศาสตร์พระราชา เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพและที่เกี่ยวข้องในการศึกษาภาวะสุขภาพ วางแผนและออกแบบการพยาบาลชุมชน ครอบครัว บุคคลทุกช่วงวัยในภาวะปกติและเจ็บป่วย

   ด้านทักษะ

         PLO 2 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์แบบองค์รวมด้วยความเมตตาภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยยึดมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย อ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ บูรณาการศาสตร์พระราชา เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพและที่เกี่ยวข้องและภูมิปัญญาท้องถิ่น

         PLO 3 แสดงออกถึงการเป็นนักออกแบบและพัฒนานวัตกรรม/บริการทางการพยาบาลโดยบูรณาการศาสตร์พระราชา แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การวิจัยและกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม

         PLO 4 ปฏิบัติการจัดการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังในสังคมพหุวัฒนธรรม

   ด้านจริยธรรม

         PLO 5 แสดงพฤติกรรมการเป็นคนดีของสังคมและวิชาชีพ

   ด้านลักษณะบุคคล

         PLO 6 แสดงออกถึงภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้และทำงานกับสหวิชาชีพ

         PLO 7 สื่อสารเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพในการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน และการสื่อสารสาธารณะ