สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คณะผู้บริหาร

อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โทร : 081 951 4958
อาจารย์ทับทิม เป็งมล
รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โทร : 082 551 5946
อาจารย์บุปผา คำนวน
รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โทร : 08x xxx xxxx
นายอนุพงค์ บัวเงิน
หัวหน้าสำนักงาน
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โทร : 08x xxx xxxx