สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตร

ปริญญาตรี

สาขาการพยาบาลมารดาและทารกหรือการผดุงครรภ์

ปริญญาตรี

สาขาการพยาบาลชุมชน

ปริญญาตรี

สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ปริญญาตรี

สาขาการพยาบาลเด็ก

ปริญญาตรี

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และหรือผู้สูงอายุ