สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ตราสัญลักษณ์

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน