สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 6 ประกอบด้วย
               1. อาจารย์ ดร.ถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดี เป็น ประธานกรรมการ
               2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิสิต  พันธมิตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ
               3. นายธวัชชัย  รัตนซ้อน  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ
               4. นายภานุเดช  ไชยสกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ
               5. นางอ่อนศรี  ศรีอัมพร  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ
               6. คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็น กรรมการ
               7. อาจารย์ ดร.ศิวาพร  มหาทำนุโชค  รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็น กรรมการ
               8. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็น กรรมการและเลขานุการ
               9. อาจารย์ทับทิม  เป็งมล  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
               10. นายอนุพงค์  บัวเงิน เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
               11. นายภูดิท  อักษรดิษฐ์ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
               12. นางภัทราวดี  ทองปัน เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
               13. นางสาวกุลนิดา  กาวิโล เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

          ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
               1. กำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
               2. ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
               3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
               4. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
               5. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความดูแลของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
               6. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและดำเนินงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
               7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอื่นหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าหน้าที่ของคณะกรรมการ
               8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ