สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

✍️วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ และนางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะทำงานจำนวน 26 คน จากสำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและแผน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นดังนี้
✅การขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามนโยบาย
✅การเลือกชุมชนในการลงพื้นที่พัฒนา
✅การบริหารจัดการด้านบุคลากรในการดำเนินงาน
✅การติดตาม และประเมินผลลัพธ์จากการลงพื้นที่
ทั้งนี้ได้นำคณะฯ เยี่ยมชมพื้นที่ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อแลกเปลี่ยนรู้ระบบและกระบวนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวล่าสุด

อาจารย์ทับทิม เป็งมล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะทำงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นมิติเชิงพื้นที่ “เมืองแปงโมเดล”

หมวดหมู่ข่าว