สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมเปิดกิจกรรมจากปอยจ่าตี่ ถึง ปอยหมั่งกะป่า ประเพณีแห่งความอุดมสมบูรณ์ของชาวไต พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน คณะตัวแทนผู้วิจัย คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดผาบ่องใต้ ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน
.
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมการรื้อฟื้นปอยหมั่งกะป่าหรือประเพณีเขาวงกต เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพร่วมกับชุมชนผาบ่อง และภาคีเครือข่าย ถือว่าเป็นกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอด ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ
.
ทั้งนี้กิจกรรม จาก “ปอยจ่าตี่” ถึง “ปอยหมั่งกะป่า” เทศกาลแห่งความอุดมสมบูรณ์ของชาวไต เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ปอยหมั่งกะป่า : การฟื้นคุณค่าประเพณีเขาวงกต จากวิถีชุมชนไทใหญ่บ้านผาบ่องสู่เทศกาลวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสืบสานประเพณี ปอยจ่าตี่ หรือประเพณีถวายเจดีย์ทรายของชาวไตบ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน และบูรณาการองค์ความรู้จากงานประเพณีสู่การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อเป็นหมุดหมายสำคัญในการเริ่มต้น การฟื้นคุณค่าประเพณี “ปอยหมั่งกะป่า” หรือประเพณีเขาวงกต ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงระหว่าง วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2567 และเพื่อประชาสัมพันธ์การฟื้นฟูประเพณีปอยหมั่งกะป่า และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ของชุมชนบ้านผาบ่อง และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
.
💻 ประมวลภาพเพิ่มเติม
📝 ข่าว : นายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์ นักประชาสัมพันธ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว