สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

🚩สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน ออกบริการวิชาการสาธิตการสร้างหนอนแมลงวันลาย (Black soldier fly) เพื่อใช้กำจัดเศษวัสดุทางการเกษตร และถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการทดแทนการเผา โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการเศษวัสดุ และการจัดการแปลงที่ปลอดการเผามุ่งสูงมาตรฐาน GAP สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีรายนามวิทยากรภาคสนามดังนี้
✅ อาจารย์ทับทิม เป็งมล
✅ นายเกียรติศักดิ์ ผดุงกิจ
✅ นายอนุชิต นัดดาศรี
✅ นางสาวรุ่งนภา วงค์แสนใจ
✅ นายธวัชชัย ก้อนทอง
✍️วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ณ จุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรม “รณรงค์หยุดเผา และการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อทดแทนการเผา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2567” ซึ่งภายในงานมีเกษตรกร ประชาชนในพื้นที่เข้ามาเยี่ยมชม และรับฟังการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ พร้อมทั้งหน่วยงานราชการอื่นๆ ได้ร่วมให้บริการแก่ประชาชนในการสร้างความตระหนักรู้ และใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว