สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน นำเสนอการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบคำขอและคุณสมบัติของผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “บุกแม่ฮ่องสอน”
🔸🔹ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติของเกษตรกรผู้ยื่นคำขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “บุกแม่ฮ่องสอน” จำนวน 150 ราย เพื่อพิจารณารับรองผลการตรวจสอบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมีพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า เข้าร่วมการประชุม🔹🔸

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว