สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

✍️วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย พร้อมด้วยนางนันทนา พรมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง พระคุณเจ้าวัดบ้านใหม่ดอนตัน ผู้ใหญ่บ้านห้วยหมี นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนโรงเรียนบ้านเมืองแปง โรงเรียนบ้านห้วยหมี ตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูก และแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะทำงานจำนวน 26 คน จากสำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและแผน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมรับชมผลการดำเนินงานของโมเดลต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นมิติเชิงพื้นที่ “เมืองแปงโมเดล” ในการดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ซึ่งบูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานได้ร่วมสนับสนุน อุดหนุนสินค้าชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อาทิ การพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตผลกาแฟอาราบิก้าจุนห้วยหมี สู่แบรนด์ตาซูคลีคอฟฟี่ จำหน่ายสู่ท้องตลาด การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน และการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมชุมชน ตลอดจนการขับเคลื่อนหลักกสิกรรมธรรมชาติ ตามรอยศาสตร์พระราชาในพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยหมี
🏡นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานการจัดทำห้องปลอดฝุ่น (Positive Pressure Room) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองแปง อบต.เมืองแปง โดยความมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ในการดูแลสุขภาพของเด็กนักเรียนในพื้นที่ กรณีที่คุณภาพอากาศ PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ข่าวล่าสุด

อาจารย์ทับทิม เป็งมล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะทำงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นมิติเชิงพื้นที่ “เมืองแปงโมเดล”

หมวดหมู่ข่าว